Partnerovereenkomst stichting Luierrecycling Nederland


Stichting Luierrecycling Nederland, kantoor houdende te Baarn, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer A.J. Majoor, (hierna te noemen: “LRN”)

en

Naam aangemelde organisatie, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door aangemelde contactpersoon,

(hierna te noemen: “partner”)

De hierboven genoemde partijen gezamenlijk worden hierna genoemd: “Partijen”

in aanmerking nemende dat

LRN is opgericht om de recycling van luiers in Nederland te bevorderen.

LRN richt zich als kennis- en adviescentrum op de volgende doelgroepen: producenten, huishoudens, gastouders, kinderdagverblijven, gemeenten, en afvalbedrijven.

LRN heeft de volgende doelen:

  • bijdragen aan gescheiden inzameling van luierafval;
  • bijdragen aan totstandkoming en het beheer van een fonds om de recycling van luiers financieel mogelijk te maken;
  • bijdragen aan centrale verwerking van luierafval in Nederland;
  • bijdragen aan optimalisatie van de technologie om stapsgewijs uiteindelijk 100% recycling van het luierafval mogelijk te maken.

Het realiseren van deze doelen leidt tot excelleren in afvalbeleid en tot positieve milieu-impact voor de deelnemende organisaties.

LRN heeft een producten- en dienstenpakket dat onder andere bestaat uit:

  • Nulmeting van het huidige afvalbeleid inzake luierafval en andere gelieerde afvalstromen;
  • Platform voor gelijkgestemde partijen om best practices met elkaar te delen;
  • Positionering van luierrecycling in Nederland.
  • Advisering omtrent de uitvoering van afvalbeleid waarin de gescheiden inzameling van luiers plaatsvindt;
  • Advisering omtrent de invulling van het afvalcontract waarbij er naar een kostenneutrale oplossing wordt gezocht om gescheiden inzameling en recycling van luiers mogelijk te maken.

Partner in het bijzonder wil (blijven) ondersteunen van het bewerkstelligen van het recyclen van luierafval.

Bovenstaande producten en diensten zijn exclusief voor LRN partners beschikbaar.

Partners zich graag bij wil LRN aansluiten.

Door akkoord te geven voor deze overeenkomst gaan partijen akkoord met de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden en verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

 

Artikel 1 – activiteiten

1.1 LRN draagt zorg voor naamsbekendheid van de stichting LRN en haar producten en diensten.

1.2 LRN ontwikkelt en onderhoudt deze producten en diensten.

1.3 LRN informeert, adviseert en begeleidt partners over deelname aan de nulmeting omtrent het huidige afvalbeleid, uitvoering afvalbeleid en invulling afvalcontract inzake recycling van luiers.

1.4 LRN houdt de partners regelmatig op de hoogte over ontwikkelingen binnen diens organisatie.

1.5 LRN zal de volgende promotie- en voorlichtingsactiviteiten uitvoeren; het verzorgen van een website, het verzorgen van telefonische of online consultatiesessies, het verzorgen van promotiemateriaal.

 

Artikel 2 – financiën

2.1 Voor deelname wordt een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht.

2.2 De vergoeding is bij vooruitbetaling verschuldigd.

2.3 De jaarlijkse vergoeding wordt in samenspraak met de partners jaarlijks aangepast.

2.4 De vergoeding is afhankelijk van het type partner zoals hieronder gespecificeerd.

Kinderdagverblijven en gastouders
Per kindplaats: €1,50,-.

Artikel 3 – looptijd van de overeenkomst

3.1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van dagtekening en eindigt op 31 december van dit jaar, waarna stilzwijgende verlenging voor een periode van een jaar, plaats vindt.

3.2 Opzegging kan schriftelijk en per ingang van het nieuwe kalenderjaar geschieden. De opzegging dient voor 1 januari door LRN te zijn ontvangen.

Artikel 4 – overige bepalingen

4.1 Deze Overeenkomst bevat alle afspraken die Partijen terzake van de samenwerking hebben gemaakt, en vervangt alle eerder gemaakte afspraken. Aanpassingen en wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd, door partijen rechtsgeldig ondertekend en als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.

4.2. De contactpersoon bij naam organisatie is doorgegeven via het aanmeldformulier. De contactpersoon bij LRN is A.J. Majoor.

Artikel 5 – geschillenregeling en toepasselijk recht

5.1 Geschillen in verband met de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of beëindiging van dit lidmaatschap, dan wel overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, zullen door de daartoe bevoegde rechter te Utrecht worden beslecht.

5.2 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen d.m.v. het aanmeldformulier Aanmelding partner Stichting Luierrecycling Nederland.

namens LRN:

A.J. Majoor, voorzitter stichting Luierrecycling Nederland